A FINE SHOP Kft. (1193 Budapest, Üllői út 266.; adószám: 25184062-2-43, a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő

 • neve: FINE SHOP Kft.
 • címe: 1193 Budapest, Üllői út 266.
 • elérhetősége: telefon: +36 -1/226-32-60 (fax)
 • e-mail: ambersbudapest@gmail.com vagy ambers@ambers.hu

Adatkezelő az általa kezelt adatok védelméről és az érintettek magánszférájának védelméről gondoskodik, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelő az adatokat biztonságosan és sérülésmentesen kezeli, biztosítja, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa vagy törölhesse.

Az adatkezelés jogalapja az érintett felhasználó hozzájárulása alapján:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.

A kezelt adatok köre: név, születési idő, irányítószám, nem, diák minőség

Felhasználó az Amber’s “Friend Card” kártya igénylése során az adatai (név, születési idő, irányítószám, nem, diák minőség) önkéntes megadásával kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott személyes adatait kezelje és tárolja abból a célból, hogy

 • részére Amber’s “Friend Card” kártyát állítson ki és a kiállított kártya alapján igénybe vehesse az Adatkezelő által nyújtott kedvezményeket
 • a felhasználóra vonatkozó kedvezményekről és nyereményjátékokról e-mail útján üzenetet küldjön felhasználó részére
 • bármilyen a regisztrációval kapcsolatos tudnivalóról, változtatásról e-mail útján üzenetet küldjön felhasználó részére
 • hírlevelet e-mail útján üzenetet küldjön felhasználó részére.

A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, valamint az adatkezelő részére a jelen tájékoztatóban közzétett címére írt levélben lehet kérni.

A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó az adatkezelő megkeresése útján – így a részére írt e-mail útján is – tájékoztatást kérhet az adatkezelő által kezelt adatairól, felhasználó adatait kérelmére az adatkezelő útján módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Az érintett felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett felhasználónak az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
URL: http://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu/kapcsolat.html

Az adatkezelő által üzemeltetett weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, ugyanakkor az adatkezelő szellemi tulajdonát képezi, amely tartalom az adatkezelő engedélye nélkül nem használható fel.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, amely változtatásról értesíti a felhasználókat.

Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. Az adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről,

1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről

 

Adatkezeléshez kapcsolódó fogalmak:

Személyes adat vagy adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

Adatfeldolgozó: az adatkezeléshez kapcsolódó technikai műveleteket végző természetes vagy jogi személy, aki külön szerződés alapján, saját technikai eszközeivel az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Rendszer: az Adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

Felhasználó: az a természetes személy, aki regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatait.

Átadó adatkezelő: az adatokat átadó adatkezelő, aki adatkezelési jogosultsággal rendelkezik

Átvevő adatkezelő: az adatokat átvevő adatkezelő, aki adatkezelési jogosultsággal rendelkezik.

 

A kezelt adatok köre

Az Adatkezelés során az Átadó adatkezelő által továbbított a nála regisztrált felhasználók döntése és hozzájárulása alapján kezelhető adatok (személyes adatok). Felhasználó által a regisztrációkor megadott és kezelhető adatok különösen: név, e-mail cím, lakcím, felhasználónév, születési dátum, telefonszám, mobiltelefonszám.

A jelen szabályzat alapján végzett adatkezelés az Átadó adatkezelő által működtetett technikai rendszer útján a felhasználó döntése és hozzájárulása alapján rögzített adatainak továbbítása az Átvevő adatkezelő részére a Felek között hatályba lépett szerződés szerinti marketing vagy reklámtevékenység végzésére.

 

Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az Adatkezelésre az Átvevő adatkezelő és az Átadó adatkezelő között létrejött szerződés alapján kerül sor. Átadó adatkezelő minden esetben jogosult adatkezelésre és adattovábbítása, adatkezelése teljes körű a felhasználók nyilatkozata szerint, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása és Felek szerződése.

Az Adatkezelés célja a Felek között hatályba lépett szerződés szerinti média és reklámtevékenység elvégzése az ott részletezettek szerint (sms küldés, hírlevél küldés stb.).

Az Átvevő adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Jelen Nyilatkozatban meghatározott Adatkezelők közötti adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok ettől eltérő módon harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Átvevő adatkezelő az Átadó adatkezelő által részére továbbított személyes adatok valódiságát nem köteles ellenőrizni, azonban Felek ettől eltérően megállapodhatnak. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó Átadó adatkezelő felel.

 

Adatkezelési alapelvek

Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 

Adatvédelmi irányelvek

Az Átvevő adatkezelő az Átadó adatkezelő által szolgáltatott adatok vonatkozásában a kizárólag szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Átvevő adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infotv. rendelkezéseinek, a fenti 5.1 pontban hivatkozott jogszabályoknak és jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a Felek közötti szerződés szerinti az adatkezelési tevékenység elvégzéséhez szükséges mértben további Adatkezelőkön kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.

Az Átvevő adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.

Az Átvevő adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Átadó adatkezelő nyilatkozik, hogy a Felhasználót tájékoztatta az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésről – továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételről.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Átadó adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa, erről Átvevő adatkezelőt egyidejűleg tájékoztatni köteles.

Felek kifejezetten kijelentik, hogy az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartják.

Átvevő adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Felek rögzítik, hogy a kezelt személyes adat helyesbítésről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Az Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama megegyezik a Felek között létrejött szerződésben meghatározott cél elérésével. Ez esetben az adat a jelen szabályzat szerinti Átvevő adatkezelőnél törlődik. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

Az Átadó adatkezelő nyilatkozik, hogy az általa működtetett rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Átadó adatkezelő a saját technikai rendszerében biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

 

Adatfeldolgozás

Felek között létrejött szerződés szerinti cél teljesülése érdekében az Átvevő adatkezelő az Átadó adatkezelő által átadott adatok kezeléséhez további adatfeldolgozót igénybe vehet, vagy saját technikai eszközeivel dolgozza fel.

Az Átvevő adatkezelő az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

Menü

HU EN